VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Giới thiệu về Viện

 

Được thành lập năm 1941 với tên gọi: Viện Nghiên cứu Cao su Đông Dương (I'Institut des Recherchers sur le Caoutchouc en Indochine - IRCI). Qua quá trình phát triển với nhiều biến động, từ năm 1990 tên gọi Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (Rubber Research Institute of Vietnam - RRIV) trở thành tên chính thức.

Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tính bền vững của ngành cao su thiên nhiên Việt Nam trong môi trường toàn cầu thông qua các chương trình R-D và chuyển giao kỹ thuật hiệu quả.

 

Nguồn nhân lực

Với hơn 300 người, trong đó có 4 tiến sĩ, 27 thạc sĩ, 52 kỹ sư, cử nhân và 24 kỹ thuật viên trung cấp với trình độ chuyên môn chuyên sâu về nghiên cứu và chuyển giao các lĩnh vực về giống, nông học, chế biến, công nghệ cao su, quản lý chất lượng, xử lý nước thải...

 

Hợp tác trong và ngoài nước

- Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam là thành viên chính thức của Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Cao su Quốc tế (International Rubber Research and Developoment Board - IRRDB), đồng thời là thành viên liên kết của Nhóm Nghiên cứu Cao su Quốc tế (International Rubber Study Group - IRSG).

- Hợp tác với nhiều Viện Nghiên cứu Cao su trên thế giới.

- Hợp tác trong nhiều lĩnh vực với các trường cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu, các đơn vị trồng và sản xuất cao su trong nước.