VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Báo cáo khoa học

Các báo cáo khoa học được trình bày và các poster được giới thiệu tại Hội thảo Cao su Quốc tế năm 2012 được tổ chức tại Kerela, Ấn Độ.

Thống kê các báo cáo khoa học được trình bày tại các hội thảo và hội nghị quốc tế.

Thống kê các báo cáo khoa học được trình bày tại các hội thảo và hội nghị nông nghiệp trong và ngoài ngành cao su.